เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม ETC Business University Foundation

เรียนรู้ภาษา, เพิ่มทักษะการเรียน, และเน้นเนื้อหาบทเรียนที่จำเป็นในการเข้าสู่การเรียนปริญญาด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเพื่อมหาวิทยาลัย

ได้รับการยอมรับโดย NCFE

โปรแกรม ETC Business University Foundation มีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ปรารถนาได้โดยไม่ต้องสอบข้อสอบระดับ A (A level examinations)  โดยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าสู่การเรียนระดับปริญญา

นักเรียนจะได้พัฒนาด้านภาษา, ทักษะการเรียน และเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คอร์ส 24 สัปดาห์ อยู่บนพื้นฐานของ Edexcel BTEC ระดับ 3, 60 เครดิต Subsidiary Diploma ทางด้านธุรกิจ
แต่ละยูนิตมีการสอน 60 ชั่วโมง และขอเเนะนำ 40 ชั่วโมงต่อยูนิต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คอร์สนี้ประกอบไปด้วย 4 ยูนิตบังคับ และ 2 ยูนิตตัวเลือก ที่จะอยู่ภายในคอร์ส 24 สัปดาห์  (2 เทอม เทอมละ 12 สัปดาห์)

เทอม ยูนิตภาคบังคับ ยูนิตตัวเลือก In-sessional
เทอม 1 Business Environment Academic Pathways units โดยทำการตกลงกับนักเรียน EAP Study Skills
Business Resources
เทอม 2 Introduction to Marketing Academic Pathways unitsโดยทำการตกลงกับนักเรียน EAP Study Skills
Business Communications

Optional Units

ยูนิตตัวเลือกนั้นจะเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใน 2 sessions และจะสำเร็จภายใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของเทอม  ยูนิตเหล่านี้จะเรียนสลับกันในแต่ละเทอม และจะถูกกำหนดโดยทางโรงเรียนตามบริบทดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคอร์สเรียน ความต้องการ และความพร้อม:

 • บทนำสู่การตลาด (Introduction to Marketing)
 • เตรียมความพร้อมด้านการบัญชี (Accounting Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการตลาด (Marketing Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการจัดการ (Management Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย (Law Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการบริหาร (Administration Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการค้าปลีก (Retail Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านขนส่ง (Logistics Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านธุรกิจต่างประเทศ (International Business Pathways)

English for Academic Purposes

การดำเนินคอร์สตาม EAP จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่เหมาะสม และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในการทำคะแนนที่สูงขึ้นในการสอบ IELTS

คอร์ส Pre-sessional EAP รับรองความคืบหน้าของคะแนน IELTS โดยเฉลี่ยที่ 1.5 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นภายใน 12 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์ส Pre-foundation English courses ค่าฉลี่ยคะเนนที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นภายใน 12 สัปดาห์เช่นกัน

คอร์สนี้โดยทั่วไปจะครอบคลุมบริบทที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ ดังนี้:

 • เศรษฐศาสตร์มหภาค/จุลภาค (Macro/micro economics)
 • โครงสร้าง อุปสงค์ อุปทาน ทางการตลาดและทฤษฎีต่างๆ (Supply demand marketing structures and theories)
 • ส่วนประสมทางการตลาด (The marketing mix)
 • The BCG matrix
 • บัญชีการเงิน และทฤษฎีการจัดการ (tall/flat structures, management styles, motivation และ leadership).

นี่เป็นตัวเลือกบทเรียนที่จะครอบคลุมในหัวข้อ เช่น การจัดการสายโซ่อุปทาน, การขนส่ง, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การค้าระหว่างประเทศ

การบัญชี การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
Basic accounting concepts Marketing mix Job design Organisational structure
Profit and loss BCG Matrix Selection criteria Leadership style
Balance sheet Product life cycle Recruitment processes Management types
Cash flow statements Needs hierarchy Intrinsic and extrinsic motivational theories and practices Strategic and operational management
Key financial ratios for internal
and external comparison of the health of a business etc.
Primary and secondary market research Job appraisals Competing values
Market skimming Training and development Planning and monitoring performance
Market penetration Building and maintaining systems
Niching
Mass markets
Sampling frames
Setting and evaluating quantitative and qualitative data
Market selection grids
กฎหมาย การค้าปลีก การขนส่ง
Invitation to treat Ordering stock Supply chain management
Offer and acceptance Hiring staff Monitoring order processing
 Consideration Monitoring staff performance Managing stock
 Terms and conditions Planograms Transport documentation
 Jurisdiction Promotions Just in time
 Breach of contract Order trigger points Stock control
 Frustration Minimum stockholding Monitoring shipments
 Force majeure Customer service Transport insurance
Treaties Cashing up INCO terms
Compensation Merchandising Letters of credit
Arbitration
Remoteness of damange

ทุกการประเมินและงานของนักเรียนได้รับการตรวจสอบตามระดับ 3 ของมาตรฐานแบบประเมินด้านธุรกิจ

โรงเรียนของเรายังมีผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ซึ่งจัดเตรียมการพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน และเอกสารในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เมื่อสิ้นสุดคอร์ส นักเรียนจะได้รับใบรับรองจาก ETC ตามรายการด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคอร์สที่เรียน ยิ่งเครดิตมากเท่าใด ตัวเลือกมหาวิทยาลัยยิ่งมากเท่านั้น

ระยะเวลาคอร์ส (สัปดาห์) ใบรับรอง จำนวนยูนิต เครดิต คุณสมบัติเทียบเท่า
12 ETC University Foundation Certificate in Business 3 30 1 AS Level
24 ETC University Foundation Subsidiary Diploma in Business 6 60 1 A Level
36 ETC University Foundation Diploma in Business 9 90 1.5 A Levels
48 ETC University Foundation Diploma in Business 12 120 2 A Levels
72 ETC University Foundation Extended Diploma in Business 18 180 3 A Levels
Please note this is a sample timetable and is subject to change. The business modules will change each week.

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Business Modules
Lessons 5 & 6
Business Modules
Lessons 5 & 6
Business Modules
Lessons 5 & 6
พัก
15:15 – 16:45 Business Modules
Lessons 7 & 8
Business Modules
Lessons 7 & 8
Business Modules
Lessons 7 & 8

นักเรียนที่ลงเรียน 24 สัปดาห์ในคอร์สความถนัดเฉพาะด้านจะได้รับอนุปริญญา (Diploma)

University Foundation Programme ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ คอร์ส 24 สัปดาห์
Business UFP 21 28 £9696
Engineering UFP

ข้อกำหนดในการรับเข้า
นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างต่ำ 17 ปี
และมีระดับภาษาอยู่ที่ Upper-intermediate (IELTS 4.5)

วันเริ่มเรียน
คอร์สของเราดำเนินในเทอมละ 12 สัปดาห์
ซึ่ง Business UFP จะสามารถเริ่มได้ 4 ช่วงวันเวลา ตลอดทั้งปี ดังนี้:

เริ่ม สิ้นสุด
3 มีนาคม 2015 19 มิถุนายน 2015
22 มิถุนายน 2015 11 กันยายน 2015
14 กันยายน 2015 4 ธันวาคม 2015

บริการให้คำปรึกษาของ ETC ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อนักเรียนได้ลงเรียนเรียนคอร์ส ETC Business UFP นี้ นักเรียนจะได้รับความดูแลจากที่ปรึกษาด้านศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือนักเรียนดังต่อไปนี้:
Find the university of your choice
ค้นหามหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ
การเขียน personal statement ของนักเรียน
Write your personal statement
จัดหาจดหมายรับรอง
จัดหาจดหมายรับรอง
กรอกแบบฟอร์มและเอกสารจากมหาวิทยาลัย
กรอกแบบฟอร์มและเอกสารจากมหาวิทยาลัย
ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ

EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

// //