เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม ETC Business University Foundation

เรียนรู้ภาษา, เพิ่มทักษะการเรียน, และเน้นเนื้อหาบทเรียนที่จำเป็นในการเข้าสู่การเรียนปริญญาด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเพื่อมหาวิทยาลัย

ได้รับการยอมรับโดย NCFE

โปรแกรม ETC Business University Foundation มีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ปรารถนาได้โดยไม่ต้องสอบข้อสอบระดับ A (A level examinations)  โดยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าสู่การเรียนระดับปริญญา

นักเรียนจะได้พัฒนาด้านภาษา, ทักษะการเรียน และเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คอร์ส 24 สัปดาห์ อยู่บนพื้นฐานของ Edexcel BTEC ระดับ 3, 60 เครดิต Subsidiary Diploma ทางด้านธุรกิจ
แต่ละยูนิตมีการสอน 60 ชั่วโมง และขอเเนะนำ 40 ชั่วโมงต่อยูนิต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คอร์สนี้ประกอบไปด้วย 4 ยูนิตบังคับ และ 2 ยูนิตตัวเลือก ที่จะอยู่ภายในคอร์ส 24 สัปดาห์  (2 เทอม เทอมละ 12 สัปดาห์)

เทอมยูนิตภาคบังคับยูนิตตัวเลือกIn-sessional
เทอม 1Business EnvironmentAcademic Pathways units โดยทำการตกลงกับนักเรียนEAP Study Skills
Business Resources
เทอม 2Introduction to MarketingAcademic Pathways unitsโดยทำการตกลงกับนักเรียนEAP Study Skills
Business Communications

Optional Units

ยูนิตตัวเลือกนั้นจะเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใน 2 sessions และจะสำเร็จภายใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของเทอม  ยูนิตเหล่านี้จะเรียนสลับกันในแต่ละเทอม และจะถูกกำหนดโดยทางโรงเรียนตามบริบทดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคอร์สเรียน ความต้องการ และความพร้อม:

 • บทนำสู่การตลาด (Introduction to Marketing)
 • เตรียมความพร้อมด้านการบัญชี (Accounting Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการตลาด (Marketing Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการจัดการ (Management Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย (Law Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการบริหาร (Administration Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านการค้าปลีก (Retail Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านขนส่ง (Logistics Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics Pathways)
 • เตรียมความพร้อมด้านธุรกิจต่างประเทศ (International Business Pathways)

English for Academic Purposes

การดำเนินคอร์สตาม EAP จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่เหมาะสม และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในการทำคะแนนที่สูงขึ้นในการสอบ IELTS

คอร์ส Pre-sessional EAP รับรองความคืบหน้าของคะแนน IELTS โดยเฉลี่ยที่ 1.5 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นภายใน 12 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์ส Pre-foundation English courses ค่าฉลี่ยคะเนนที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นภายใน 12 สัปดาห์เช่นกัน

คอร์สนี้โดยทั่วไปจะครอบคลุมบริบทที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ ดังนี้:

 • เศรษฐศาสตร์มหภาค/จุลภาค (Macro/micro economics)
 • โครงสร้าง อุปสงค์ อุปทาน ทางการตลาดและทฤษฎีต่างๆ (Supply demand marketing structures and theories)
 • ส่วนประสมทางการตลาด (The marketing mix)
 • The BCG matrix
 • บัญชีการเงิน และทฤษฎีการจัดการ (tall/flat structures, management styles, motivation และ leadership).

นี่เป็นตัวเลือกบทเรียนที่จะครอบคลุมในหัวข้อ เช่น การจัดการสายโซ่อุปทาน, การขนส่ง, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การค้าระหว่างประเทศ

การบัญชีการตลาดทรัพยากรมนุษย์การจัดการ
Basic accounting conceptsMarketing mixJob designOrganisational structure
Profit and lossBCG MatrixSelection criteriaLeadership style
Balance sheetProduct life cycleRecruitment processesManagement types
Cash flow statementsNeeds hierarchyIntrinsic and extrinsic motivational theories and practicesStrategic and operational management
Key financial ratios for internal
and external comparison of the health of a business etc.
Primary and secondary market researchJob appraisalsCompeting values
Market skimmingTraining and developmentPlanning and monitoring performance
Market penetrationBuilding and maintaining systems
Niching
Mass markets
Sampling frames
Setting and evaluating quantitative and qualitative data
Market selection grids
กฎหมายการค้าปลีกการขนส่ง
Invitation to treatOrdering stockSupply chain management
Offer and acceptanceHiring staffMonitoring order processing
 ConsiderationMonitoring staff performanceManaging stock
 Terms and conditionsPlanogramsTransport documentation
 JurisdictionPromotionsJust in time
 Breach of contractOrder trigger pointsStock control
 FrustrationMinimum stockholdingMonitoring shipments
 Force majeureCustomer serviceTransport insurance
TreatiesCashing upINCO terms
CompensationMerchandisingLetters of credit
Arbitration
Remoteness of damange

ทุกการประเมินและงานของนักเรียนได้รับการตรวจสอบตามระดับ 3 ของมาตรฐานแบบประเมินด้านธุรกิจ

โรงเรียนของเรายังมีผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ซึ่งจัดเตรียมการพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน และเอกสารในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เมื่อสิ้นสุดคอร์ส นักเรียนจะได้รับใบรับรองจาก ETC ตามรายการด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคอร์สที่เรียน ยิ่งเครดิตมากเท่าใด ตัวเลือกมหาวิทยาลัยยิ่งมากเท่านั้น

ระยะเวลาคอร์ส (สัปดาห์)ใบรับรองจำนวนยูนิตเครดิตคุณสมบัติเทียบเท่า
12ETC University Foundation Certificate in Business3301 AS Level
24ETC University Foundation Subsidiary Diploma in Business6601 A Level
36ETC University Foundation Diploma in Business9901.5 A Levels
48ETC University Foundation Diploma in Business121202 A Levels
72ETC University Foundation Extended Diploma in Business181803 A Levels
Please note this is a sample timetable and is subject to change. The business modules will change each week.

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
8:45 – 10:15EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
EAP
Lessons 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
Business Modules
Lessons 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45Business Modules
Lessons 5 & 6
Business Modules
Lessons 5 & 6
Business Modules
Lessons 5 & 6
พัก
15:15 – 16:45Business Modules
Lessons 7 & 8
Business Modules
Lessons 7 & 8
Business Modules
Lessons 7 & 8

นักเรียนที่ลงเรียน 24 สัปดาห์ในคอร์สความถนัดเฉพาะด้านจะได้รับอนุปริญญา (Diploma)

University Foundation Programmeชั่วโมงต่อสัปดาห์บทเรียนต่อสัปดาห์คอร์ส 24 สัปดาห์
Business UFP2128£9696
Engineering UFP

ข้อกำหนดในการรับเข้า
นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างต่ำ 17 ปี
และมีระดับภาษาอยู่ที่ Upper-intermediate (IELTS 4.5)

วันเริ่มเรียน
คอร์สของเราดำเนินในเทอมละ 12 สัปดาห์
ซึ่ง Business UFP จะสามารถเริ่มได้ 4 ช่วงวันเวลา ตลอดทั้งปี ดังนี้:

เริ่มสิ้นสุด
3 มีนาคม 201519 มิถุนายน 2015
22 มิถุนายน 201511 กันยายน 2015
14 กันยายน 20154 ธันวาคม 2015

บริการให้คำปรึกษาของ ETC ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อนักเรียนได้ลงเรียนเรียนคอร์ส ETC Business UFP นี้ นักเรียนจะได้รับความดูแลจากที่ปรึกษาด้านศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือนักเรียนดังต่อไปนี้:
Find the university of your choice
ค้นหามหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ
การเขียน personal statement ของนักเรียน
Write your personal statement
จัดหาจดหมายรับรอง
จัดหาจดหมายรับรอง
กรอกแบบฟอร์มและเอกสารจากมหาวิทยาลัย
กรอกแบบฟอร์มและเอกสารจากมหาวิทยาลัย
ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ

EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

// //