เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า ETC จะคงระดับคุณภาพการสอนที่สูงสุดนี้เรื่อยไป

ETC จัดเตรียมการฝึกฝนโดยเฉพาะสำหรับอาจารย์ของเราทุกท่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถในการสอน เราจึงช่วยเหลือในการเชื่อมโยงกับนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นผู้เรียน
ETC ได้ใช้ CEFR (Common European Framework of Reference) ในโครงสร้างการสอนของเรา  ฉะนั้นนักเรียนจึงสามารถตระหนักได้ว่าต้องการอะไรจากการเรียน และคณะอาจารย์ของเราสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อะไรคือ CEFR?

อะไรคือ CEFR?

The CEFR คือกรอบการทำงานที่ใช้ร่วมกันในทวีปยุโรปสำหรับภาษา

โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 ภาคส่วนใหญ่ๆ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 ระดับ แต่ละภาคส่วนนั้นสามารถผนวกเข้ากับทุกๆภาษา ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษและคนยุโรป  ดังนั้นหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในระดับ B1 ในภาษาอังกฤษ บุคคลนั้นก็สามารถเป็น B1 ในภาษาอารบิค, ญี่ปุ่น, หรือภาษาอื่นๆได้เช่นกัน

  A/ ผู้พูดพื้นฐาน (Basic speaker)

 • A1 ระดับกำลังพัฒนา หรือผู้เริ่มต้น
 • A2 ระดับน้อยถึงปานกลาง หรือเทียบเท่าประถม
  B/ ผู้พูดอิสระ (Independent Speaker)

 • B1 เริ่มต้นสู่ระดับปานกลาง (pre-intermediate)
 • B2 ระดับปานกลาง (intermediate)
  C/ ผู้พูดอย่างชำนาญ (Proficient Speaker)

 • C1 แสดงออกได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ หรือระดับ upper intermediate
 • C2 ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับสูง (advanced)

CEFR ได้อธิบายสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังที่จะได้เรียนรู้ทั้ง การอ่าน, การฟัง, การพูด และ การเขียนในแต่ละระดับ

ระดับ คำอธิบาย
A1 สามารถเข้าใจและแสดงความคิดเห็นได้ในสถานการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นซ้ำๆ รวมถึงวลีพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการได้  สามารถแนะนำตนเองกับผู้อื่นได้ และสามารถถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ที่อยู่อาศัย บุคคลที่รู้จัก และสิ่งที่ตนเองมี นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบสื่อสารง่ายๆได้ โดยผู้ที่สนทนาด้วยจะต้องพูดช้าและชัดเจน และช่วยเหลือบ้างในบางครั้ง
A2 สามารถเข้าใจประโยคและแสดงความคิดเห็นได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่สามารถโต้ตอบได้ทันที (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวและครอบครัว, การจับจ่ายซื้อของ, ภูมิศาสตร์ในพื้นที่, การจ้างงาน) สามารถสื่อสารในบทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่คุ้นเคยและกิจวัตรประจำวัน  สามารถอธิบายมุมมองเกี่ยวกับภูมิหลังตนเองอย่างง่ายๆได้และสามารถสื่อสารได้อย่างทันทีทันใดเพื่อตอบสนองความต้องการ 
B1 สามารถเข้าใจประเด็นหลักอย่างชัดเจนในสิ่งที่คุ้นเคย โดยปกติสามารถเผชิญหน้ากับการทำงาน, การเรียน, และในเวลาว่างได้  สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะท่องเที่ยวที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับการใช้ภาษาได้  สามารถสร้างคำพูดเชื่อมโยงกับหัวข้อที่คุ้นเคยหรือความสนใจส่วนตัวได้  สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวัง และความทะเยอทะยานได้ อีกทั้งสามารถให้เหตุผลหรือคำอธิบายคร่าวๆสำหรับความคิดเห็นและแบบแผนที่วางไว้ได้
B2 สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่ซับซ้อนทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้  รวมไปถึงการอภิปรายเฉพาะเรื่องตามความถนัดเฉพาะส่วนบุคคล สามารถโต้ตอบสื่อสารในระดับที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นการพูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยปราศจากอุปสรรคและความตึงเครียดกับทั้งสองฝ่าย สามารถสร้างข้อความที่ชัดเจน รายละเอียดครบถ้วนในหัวข้อที่กว้างยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายมุมมองสำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวกับประโยชน์และโทษในทางเลือกที่หลากหลาย
C1 สามารถเข้าใจความต้องการที่กว้างมากยิ่งขึ้น ข้อความที่ยาวมากยิ่งขึ้น และสามารถจดจำความหมายท่ีมีนัยสำคัญได้ สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติโดยปราศจากการหยุดคิดขณะสื่อสารเพื่อหาคำพูด  สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการเข้าสังคม, วิชาการ, และวัตถุประสงค์ที่มีความเชี่ยวชาญ  สามารถสร้างคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี รายละเอียดครบถ้วน ในหัวข้อที่มีความซับซ้อน อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นการใช้ภาษาในรูปแบบที่มีการบริหารจัดการอย่างดี  มีตัวเชื่อมโยงให้รูปประโยค แนวคิด และรายละเอียดผสมผสานกันอย่างลงตัว
C2 สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่ได้ยินและได้อ่านอย่างง่ายดายและถ่องแท้  สามารถสรุปข้อมูลจากผู้พูดหรือการเขียนจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน  ปรับโครงสร้างการโต้แย้งใหม่ได้ และสามารถแสดงออกในการนำเสนองานได้อย่างราบรื่นลงตัว  สามารถพูดหรือแสดงความเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ราบรื่น และแม่นยำอย่างมาก  และสามารถหาความแตกต่างของความหมายได้แม้จะเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมาก

อาจารย์ผู้สอนของเรา

ETC ใส่ใจเป็นอย่างดีในการคัดสรรอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เรามั่นใจว่าจะสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  เจ้าหน้าที่ของเราอยู่ในมือของทีมพัฒนามืออาชีพ ที่มีการจัดการฝึกอบรมและฝึกฝนอาจารย์ของเราทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเรานั้นยึดถือใน ‘Professional Development Sessions’ ที่ซึ่งอาจารย์ทุกคนอุทิศตนให้กับการสอน และได้รับการผลักดันให้ค้นคว้าความรู้ของโครงสร้างและระบบการใช้ภาษาอยู่เสมอ

อาจารย์ทุกท่านมีการอัพเดตตนเองให้ทันตามกระบวนการสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถแสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลทั่วโลกได้อย่างเต็มที่

คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านได้รับการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์อาวุโส และสมาชิกของทีมฝึกอาจารย์ของเรา  นอกจากนี้พวกเขายังได้มีการสังเกตกันเเละกันเพื่อสร้างความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนา

คุณสมบัติคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนของเราประกอบไปด้วยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่อุตสาหกรรมครูต้องการ ที่มากไปกว่านั้นอาจารย์ส่วนมากของเรายังมีคุณสมบัติมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดอีกด้วย

“อาจารย์สามารถสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับนักเรียน และสามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันได้  อีกทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนและอาจารย์ของพวกเขาเป็นอย่างมาก” ข้อความจาก ISI report; พฤศจิกายน 2012

//